برای موفقیت باید عناصر پایین را حفظ و به آن عمل کنیم