قاعده هشتایی یا اوکتت تمایل اتم‌ها برای رسیدن به آرایش الکترونی گازهای نجیب (آرایش هشتایی) است و راهی مناسب برای سنجش میزان واکنش پذیری اتم¬هاست. ....