ملخ
دارای قلب لوله ای شامل چند منفذ در سطح پشتی بدن است که خون را به همه جای بدن حرکت میدهد
حرکت ماهیچه های بدن ملخ خون را به بخش های عقبی می برد
هنگام استراحت قلب خون از طریق منافذ به قلب باز می گردد چن در هنگام استراحت دریچه های قلب ملخ باز
هستند .دقت کنید که قلب خرچنگ دراز نیز همانند قلب ملخ دارای دریچه هستند
هنگام انقباض قلب منافذ توسط دریچه بسته می شوند