عدد حقیقی : (real number)

حقیقی منسوب به حقیقت است و به معنی واقعی، اصلی و مقابل کلمه ی مجازی می باشد .

در ریاضی هر یک از عددهای گویا و عددهای اصم را یک عدد حقیقی می نامند.

 

مجموعه ی عدد های حقیقی:

مجموعه ی تمام عددهای گویا و عددهای اصم را مجموعه اعداد حقیقی می نامیم.

 

عدد اصم (گنگ): ir rational number = surd

اصم به معنی کر و ناشنوا است و گنگ به کسی که کلمات را نتواند ادا کند. در ریاضی اگر عدد طبیعی n مجذور کامل نباشد ، آن گاه عددی اصم (گنگ) است.

همه اعدادی را که تا کنون یاد گرفته ایم یک عدد حقیقی هستند وچون پیداکردن تک تک اعداد حقیقی روی محور کار بسیار سختی است.این مجموعه اعداد را بصورت فاصله  یا بازه نشان می دهیم دور اعداد داده شده روی محور را دایره تو خالی می کشیم و فاصله بین آنها را رنگی می کنیم یا هاشور می زنیم .