مار
گوشت خوار است
در ماده های مسن که سال ها دور از نر زندگی کرده اند بکرزایی رخ میدهد
نوعی مار هنگام خطر به پشت میخوابید و نقش مار مرده را به خود میگیرد
استخوان های لگن و ران در مار که بازمانده ی سایر خزندگان است, در مار یک اندام وستیجیال محسوب میشود

مار زنگی
در جلوی چشمان خود دو سوراخ دارد که امواج فروسرخ را حس میکند و موقعیت شکار را تشخیص میدهد .