- با افزا یش غلظت حل شونده فشار بخار کاهش می یابد. بطوریکه حتی در یک محلول با گذشت زمان حلال بخار شده و غلظت محلول بیشتر مـی شـود و همین امر سبب کاهش فشار بخار می شود.

- اگر جسم حل شوندهء غیرفراری در محلول موجود باشد، برخی از ذرات حل شونده جای ذرات حلال را در سطح مایع می گیرند در نتیجه تعـداد ذرات حلال د ر سطح مایع کاهش می یابد . بنابراین ،سرعت تبخ یر سطحی در محلول کمتر از حلال خالص بوده و فشار بخار محلول همیشه کمتـراز فـشاربخارحلال خالص درهمان دما خواهد بود.

- سرعت تبخیر سطحی هر مایع به تعداد مولکولهای موجود درسطح مایع بستگی دارد.هرچه بیشتر باشد، سرعت تبخیر مایع بیشتر خواهد بود.

- فشار بخار مایع به نوع مایع و دما بستگی دارد و مستقل از مقدار مایع و سطح مایع است.

-مایع ها در هر دمایی تبخیر می شوند. بنابراین در هر دمایی دارای فشار بخار نیز هستند.

- ترکیبهای یونی وترکیبهای مولکولی با دماهای ذوب بالا ازجمله اجسام حل شونده ی غیر فرار هستند.

-میزان کاهش فشار بخار به حلال بستگی دارد و ویژگیهای جسم حل شده بر کاهش فشار بخار تاثیر ندارد.

-هرجسم حل شونده ی غیرفرار با غلظت معین، فشاربخارحلال راپایین می آورد.