شامل 31 جفت عصب نخاعی(هر عصب هم یک ریشه شکمی و یک ریشه پشتی دارد) و 12 جفت عصب مغزی است.

 دستگاه عصبی محیطی شامل دو قسمت است: الف) حسی و ب) حرکتی

 بخش حسی که اطلاعات اندام های حس را به دستگاه عصبی مرکزی هدایت می کند.

 بخش حرکتی هم خود دو بخش دارد که عبارتند از: دستگاه عصبی پیکری و خود مختار.

 دستگاه عصبی پیکری: ماهیچه های اسکلتی که تحت کنترل آگاهانه ما قرار دارند و همچنین انعکاس های نخاعی که غیر ارادی هستند جز این دستگاه عصبی هستند.

نکته: انعکاس ها که برای حفظ حیات ضروری هستند به علت اینکه نخاع و دستگاه عصبی محیطی در گیر هستند سریع انجام می شوند و مغز نقشی ندارد.

 دستگاه عصبی خود مختار شامل : الف) اعصاب سمپاتیک ب) اعصاب پاراسمپاتیک

 اعمال سمپاتیک شامل :

جلوگیری از ریزش اشک

گشادی مردمک

گشاد کردن مسیرهای هوا

تشدید ضربان قلب

آزاد کردن گلوکز از کبد

تحریک غده آدرنال

کاهش فعالیت روده ها

جلوگیری از ادرار

کاهش فعالیت شکم و پانکراس

 اعمال پاراسمپاتیک : عکس حالات سمپاتیک است .