اندام هایی که هورمون میسازن ولی غده ی درون ریز نیستن.


کلیه و کبد : ترشح هورمون اریتروپویتین که در مواقع کمبود اکسیژن ترشح شده و محرک تولید گلبول قرمز هست.

مغز : چندین هورمون متنوع میسازد.

روده ی باریک : قسمت دوازده روده ی باریک هورمون #سکرتین محرک ترشح بیکربنات سدیم پانکراس را میسازه.

معده : هورمون گاسترین که به وسیله ی غده های مجاور پیلور ساخته میشه و محرک ترشح اسید کلریدریک و تا حدی آنزیم های شیره ی معده است.


سرخرگ هایی که خون داخلشان تیره است

سرخرگ های ششی انسان و پستانداران دیگر(رگی که خون را از قلب به شش ها میبرد تا در آن جا روشن و اکسیژن دار شود)

سرخرگ شکمی در ماهی ها،که از بطن قلب خون را به آبشش ها می برد.

سرخرگ های بند ناف که خون تیره را از جنین به جفت هدایت می کنند.