سلول های اپیدرمی در گیاه که کوتین (نوعی موم) ترشح می کنند.
سلول های کبدی و ماهیچه ای
غده هایی که هورمون هایی از جنس استروئید ترشح می کنند
سلول های فولیکول در زنان که هورمون استروئیدی استروژن را ترشح می کنند.
جسم زرد در تخمدان زنان و سلول های بینابینی بیضه مردان، هورمون استروئیدی را ترشح می کنند.
بخش قشری غده فوق کلیه (غده بادامی شکل) هورمون آلدسترون و کورتیزول را ترشح می کنند.
#سوم_فصل11