- واکنش برگشت ناپذیر
- واکنش برگشت‌پذیر (S0∆و H>0∆)
انواع واکنش برگشت پذیر:
- واکنش‌های تعادلی
- واکنش‌های غیر تعادلی
ویژگی‌های سامانه‌ی تعادلی:
سامانه بسته باشد (یعنی انتقال ماده بین سامانه و محیط وجود نداشته باشد)
سرعت واکنش رفت( R ) با سرعت واکنش برگشت (R") برابر باشد. (R=R")
خواص ماکروسکوپی سامانه (رنگ، غلظت ، دما ، ...) با گذشت زمان تغییر نکند.
خواص میکروسکوپی سامانه (واکنش در سطح مولکولی) دینامیک و پویا باشد.
در یک تعادل مانند A⇌B لزوماً غلظت A و B در هنگام تعادل یکسان نیست.
انواع تعادل:
- فیزیکی : در اثر یکی از تغییرهای فیزیکی (ذوب ، انجماد، تبخیر، میعان، تصعید و چگالش)
- شیمیایی: در اثر تغییر در ساختار و تغییر در پیوندهای موجود در مولکول‌های ماده.
فرایندهایی که با شکستن یا تشکیل نیروهای وان‌دروالس همراه هستند از نوع فیزیکی می‌باشند.
فرآیندهایی که با شکستن یا تشکیل پیوند کووالانسی همراه می‌باشند از نوع شیمیایی هستند.
تعادل مربوط به آب‌گیری از نمک‌های آب‌پوشیده یک تعادل شیمیایی است. مثال:
CuSO4.5H2O(s)⇌CuSO4s+5H2O(g)