انرژی درونی (E) یک تابع حالت است و delta E تغییر این تابع حالت محسوب می شود. خیلیها این دو را یکی دانسته و به اشتباه هر دو را تابع حالت می نامند. به بیان دیگر delta E بیانگر میزان تغییر تابع حالت E در موقعیتهای مختلف است.

سامانه واقعا منزوی وجود ندارد.

انرژی جهان ثابت است (بیان دیگری از قانون اول ترمودینامیک)

شرایط استاندارد متفاوت از حالت استاندارد ترمودینامیکی است

با استفاده از گرماسنج نمی توان گرما را بطور مستقیم اندازه گرفت؛ بلکه تنها می توان تفاوت دمای آن را پیش از آغاز واکنش و پس از آن اندازه گیری کرد. سپس با استفاده از روایط استوکیومتری و رابطه q=mc deltaT گرمای واکنش را حساب کرد.