هدف : تعیین جهتی که واکنش خودبه خودی یعنی بدون دخالت عوامل خارجی پیشرفت میکند که به 2عامل زیر وابسته است :
1-آنتالپی(گرما)
2-آنتروپی(بی نظمی)
عوامل مساعد :
1-کاهش آنتالپی: گرماده بودن واکنش یعنی کاهش سطح انرژی یک عامل مساعد برای پیشرفت خودبه خودی واکنش است.
سطح انرژی کمتر پایدار تر
سمت راست واکنش q و H2⃣افزایش آنتروپی: بی نظمی بیشترعامل مساعدی جهت پیشرفت خود به خود واکنش است.
S>0