ظرفیت گرمایی: گرمای مورد نیاز برای افزایش دمای یک جسم به اندازه ی یک درجه سلسیوس است. اگر تغییر دما برابر یک باشد، ظرفیت گرمایی جسم با مقدار گرمای مبادله شده برابر است..
C=q/dT
ظرفیت گرمایی ویژه: مقدار گرمای لازم برای افزایش دمای یک گرم از جسمی به اندازه یک درجه سلسیوس.
C=q/m.dT
ظرفیت گرمایی مولی: مقدار گرمای لازم برای افزایش دمای یک مول از یک جسم به اندازه ی یک درجه سلسیوس
C=q/n.dT
رابطهء بین ظرفیت گرمایی مولی و ویژه:
ظرفیت گرمایی ویژه جرم مولی=ظرفیت گرمایی مولی
رابطهء بین ظرفیت گرمایی و ظرفیت گرمایی ویژه:
ظرفیت گرمایی ویژهجرم جسم=ظرفیت گرمایی
ظرفیت گرمایی مولی از ظرفیت گرمایی ویژه بیشتر است.
ظرفیت گرمایی از ظرفیت گرمایی ویژه بیشتر است.