پروفاز میتوز: کروموزوم‌ها، کوتاه و فشرده و ضخیم می‌شوند. کروموزوم‌ها در یک سلول همتا هستند، ولی جفت نمی‌شوند.

پروفاز I: کروموزوم‌های همتا جفت شده و تتراد تشکیل می‌دهند.

پروفاز II: کروموزوم‌ها، غیرهمتا هستند و جفت نمی‌شوند.

مقایسه میتوز و میوز از نظر مرحله‌ی متافاز:

متافاز میتوز: کروموزوم‌ها در استوای سلول قرار می‌گیرند.

متافاز I: تترادها در استوای سلول قرار می‌گیرند.

متافاز II: کروموزوم‌های غیرهمتا در استوای سلول قرار می‌گیرند.

مقایسه میتوز و میوز از نظر مرحله‌ی آنافاز:

آنافاز میتوز: کروماتیدهای خواهری از هم جدا می‌شوند.

آنافاز I: کروموزوم‌های همتا از هم جدا می‌شوند.

آنافازII: کروماتیدهای خواهری از هم جدا می‌شوند.

مقایسه میتوز و میوز از نظر مرحله‌ی تلوفاز:

تلوفاز میتوز: دو سلول حاصل می‌شود که هر دو n یا هر دو 2n کروموزومی بوده و تک کروماتیدی و مشابه سلول مادری هستند.

تلوفازI: دو سلول حاصل می‌شود که هر دو n کروموزوم دو کروماتیدی دارند.

تلوفازII: دو سلول حاصل می‌شود که هر دو n کروموزوم تک کروماتیدی دارند.