1-آغاز فعالیت SA( پیشاهنگ) به صورت یک نوار افقی قبل از رسم موج P در الکتروکاردیوگرام ثبت می گردد.
2-شروع انقباض دهلیز(سیستول دهلیز) از وسط موج Pاست وتقریبا تا اویل موج Qادامه دارد این زمان در حدود 0/1ثانیه طول می کشد.در این هنگام خون موجود در دهلیز به صورت کامل به داخل بطن تخلیه می شود ( در این زمان دریچه های دولختی وسه لختی بازنداما سینی بسته است)
3-بعد از پایان سیستول دهلیزی نوبت استراحت دهلیز است در این زمان موج کوچکی به نام موج Tدهلیزی رسم می شود اما در نوار طبیعی رویت نمی گردد زیرا دقیقا همزمان با ترسیم موج QRSبوده وتوسط آن پوشانده می شود.
4-بارسیدن موج الکتریکی به گره AV(گره دهلیزی -بطنی)وتحریک این گره موجQرسم می شود .
5-با انتشار تحریک به رشته های بین بطنی (هیس و پورکنژ:قبلا توضیح داده شده است)موج QRرسم می شود.
6-موج Rمنطبق با شروع انقباض(ایزوولومیک) بطنی بوده ودر همین زمان دریچه های دولختی وسه لختی بسته می شوند. از این زمان تا ثبت موج Sمیتوان صدای اول قلبی را شنید .
7-کمی بعداز Rسیستول اصلی بطن آغاز شده وخون از بطن خارج می شود ووارد سرخرگها می گردد.این زمان برروی نوار قلب از بعد از قله ی Rتا کمی پس از قله ی موج Tرا شامل می شود. در این زمان دریچه های دهلیزی -بطنی همچنان بسته می مانند ولی براثر پرتاب خون(ejection)به سمت سرخرگها، دریچه های سینی باز می شوند. سیستول بطنی در حدود 0/3 ثانیه طول می کشد.
8-بعداز تخلیه ی بطنی دریچه های سرخرگی بسته می شوند و صدای دوم قلبی ایجاد می گردد. بر روی نوار قلب صدای دوم کمی بعد از قله ی موجT وقبل از آغاز دیاستول بطنی می باشد.
9-پس از آن نوبت به استراحت بطنی (دیاستول بطنی) می رسد . این زمان که حدود 0/4ثانیه به طول می انجامد از بعد از قله ی Tتا شروع انقباض دهلیزی دوره دوم است (وسط موج Pدوره ی بعدی) در این زمان دریچه های سینی همچنان بسته می مانند اما از پایان موج Tدریچه های دهلیزی -بطنی باز می شوند و خون بازگشتی به دهلیزهابه درون بطنها سرریز می کند.