مولد واندوگراف یک مولد الکترواستاتیک است که با استفاده از یک تسمهٔ متحرک به مقدار بسیار زیادی بار الکتریکی که بر روی یک کرهٔ فلزی توخالی قرار دارد، شتاب می‌دهد. این وسیله در سال 1929 توسط فیزیک‌دان آمریکایی رابرت وان دو گراف اختراع شده است. اختلاف پتانسیلی که در مدل‌های مدرن واندوگراف به دست می‌آید به 5 مگاولت می‌رسد. شتاب دهنده‌های واندوگراف در کاربردهای تجزیه‌ای جهت تجزیه بطریق فعال سازی با ذره باردار، نشر اشعه ایکس حاصله از ذره، تجزیه بطریق فعالسازی با نوترون سریع و اسپکترومتری پراکندگی برگشتی رادرفورد بکار می‌روند.