وان دوگراف دستگاهی است که می‌تواند مقدار زیادی الکتریسیته ساکن تولید کند، درست مثل ابرها؛
به‌طوری که وقتی دست‌تان را به آن می‌زنید، می‌توانید جرقه‌هایی مثل رعد و برق را در اتاق خودتان ببینید .مولد واندوگراف، دستگاهی است که می‌تواند بارها و ولتاژهای خیلی بالایی را تولید کند.
در این مولد، یک تسمه لاستیکی که به سرعت حرکت می‌کند، بارهای منفی را به داخل یک پوسته فلزی کروی می‌برد.
این پوسته بر روی یک پایه عایق نصب شده است تا بار روی آن نتواند منتقل شود.
اگر این پوسته را باردار کرده و و یک کره متصل به زمین در نزدیک آن قرار دهید، جرقه‌های بزرگی مانند جرقه‌های کوچک آذرخش (برق آسمان)، در میان دو کره تولید می‌شود.
بار الکتریکی منفی بر روی پوسته کروی به اندازه‌ای زیاد است که هوا (که در حالت عادی عایق است) را برای لحظه‌ای به رسانا تبدیل می‌کند.
جرقه و بار الکتریکی، به طرف کره متصل به زمین (یا اگر شما خیلی نزدیک آن باشید به طرف شما) حرکت می‌کند