5- گرایش به خیر و نیکی : شناخت نیکی و گرایش به آن

شناخت بدی و بیزاری از آن

آیه: وَ نَفسٍ وَ ما سَوّاهاقسم به نفس (لوّامه) و سامان بخش آن (خدا)

فَألهَمَها فُجورَها وَ تَقواهاشناخت نیکی و بدی، گرایش به نیکی و بیزاری از بدی

متن: خدا شناخت نیکی و گرایش به آن و شناخت بدی و بیزاری از آن را در ما قرار داد، تا به خیر و نیکی رو آوریم و از گناه و زشتی بپرهیزیم.

از این روست که همه ی ما فضائلی چون صداقت، کرامت، عزّت نفس و عدالت را دوست داریم و از دو رویی، حقارت نفس، ریا و ظلم بیزاریم.

اگر به یکی از گناهان آلوده شدیم، خود را سرزنش و ملامت می کنیم و اندیشه ی جبران بر می آییم.

آیه: وَ لا اُقسِمُ بِالنَّفسِ اللّوّامةعظمت نفس سرزنشگر = خدا به آن سوگند یاد کرده.

تذکّر: سرزنشگر = لوّامه = بعد از ارتکاب گناه = جبران = وجدان (اخلاقی)