1-هدایت عمومی، عام و همگانی (براساس حکمت الهی): کُلَّ شَیءٍ خَلقَهُ ثُمَّ هَدی

2-هدایت خاص (متناسب با ویژگی ها و خصوصیات هر موجود): خلق فسوّی، قدّر فهدی

3-هدایت ویژه انسان (تشریعی): رسول، رُسُل، کتاب، دین، شرع، «هدایت + نا»، اسامی پیامبران، اسامی کتب آسمانی