⁉ سنت های ..... و ..... به ترتیب موجب «جدا شدن انسان های خوب از بد» و «حرکت تدریجی گناهکاران به سوی هلاکت ابدی» می شوند.

1⃣ تفاوت در پاداش و کیفر- املاء

2⃣ امتحان و ابتلاء- املاء

3⃣ تفاوت در پاداش و کیفر- استدراج

4⃣ امتحان و ابتلاء- استدراجگزینه 4 صحیح است.

همه ی انسان ها در طول عمر خود در معرض آزمایش اند و پیروزی یا شکست در این آزمایش ها، سبب جدا شدن انسان های خوب از بد و ساخته شدن و تکامل، یا خسران و عقب ماندگی آنها می گردد.

این بیان #سنت امتحان و ابتلاء می باشد.

اما حرکت «تدریجی» به سوی هلاکت ابدی، گرفتار شدن به سنت استدراج است.