در تست ها، این چندتا گناه رو دقت بیشتری بفرمایید:


ظلم کردن و ظلم پذیری: هم گناه بزرگ و هم گناه اجتماعی است.

بی توجهی به عفاف و پاکدامنی = گناه اجتماعی

روابط نامشروع جنسی = گناه بزرگ

اطاعت از غیر خدا (طاغوت): گناه اجتماعی

ترک عباداتی مانند نماز و روزه: گناه بزرگ