1-به سرعت آدمی را از مسیر توحید و اخلاص خارج می کند،

2-گرفتار شیطان و هوس های شیطانی می کند،

3-زندگی دنیایی فرد را تباه می کنند،

4-در نسل های آینده اثر می گذارند،

5-عذاب های شدید اخروی را در پی دارند.

نمونه هایی از گناهان بزرگ:

دروغ، ظلم به مردم، پذیرش ظلم و پشتیبانی از ظالم، کسب مال حرام، فسادهای اخلاقی، شراب خواری، روابط نامشروع جنسی، تهمت، ترک عبادت هایی چون نماز و روزه.