⁉ اگر گفته شود: «خداوند، تمام مخلوقات را از برکات گسترده ی هدایت خویش بهره مند می فرماید»، پیام کدام آیه، ترسیم شده است؟ (سراسری تجربی 92)

1- رسلاً مبشّرین و منذرین لئلّا یکون للنّاس علی الله حجّة بعد الرسل

2- و قالوا الحمد لله الّذی هدانا لهذا و ما کنّا لِنَهتدی لولا اَن هدانَا الله

3- سبّح اسم ربّک الاعلی * الّذی خلق فسوّی * و الّذی قدّر فَهدی

4- انّا انزلنا علیک الکتاب للنّاس بالحقّ فمن اهتَدی فلنفسه و من ضلّ فانّما یَضِلّ علیهاگزینه 3 صحیح است.


با توجه به متن سوال که #هدایت تمام مخلوقات مطرح شده است، بحث هدایت عمومی باید پاسخ باشد، اما گاهی آیات هدایت عمومی و خاص به جای هم به کار می روند. لذا آیه «خلق فسوّی، قدّر فهدی» پاسخ است.

نادرستی گزینه1: کلمه ی «رُسُلاً» نشانه ی هدایت ویژه انسان است.

نادرستی گزینه2: کلمه ی «هَدانا» بیانگر هدایت ویژه انسان است.

نادرستی گزینه4: کلمه ی «کتاب» نشانگر هدایت ویژه انسان است.