⁉ با اجرای صحیح مرحله ی تصمیم بر تکرار نکردن گناه از مراحل توبه، گامی در جهت ..... برداشته ایم. (آزمون قلمچی 95)

1- جبران حقوق معنوی ضایع شده ی افراد

2- تبدیل لذت گناهان گذشته به شیرینی اطاعت از خدا

3- فرار از توجیه خطاهای گذشته

4- از بین بردن عادت به انجام گناهان
گزینه 4 صحیح است.


دو مرحله ی اول توبه ی فردی، یعنی «پشیمانی از گذشته» و «تصمیم بر تکرار نکردن گناه»، عادت به گناه را از بین می برد.