دقت کنید هیدر واکوئل غذایی دارد و تنها محل گوارش غذا در او فقط همینجاست

دقت کنید لوله گوارش با غدد گوارشی اشتباه نشود غدد گوارشی شامل پانکراس و کبد و غدد بزاقی و غدد دیواره معده است

دقت کنید دو چیز در زیست کنکور در سراسر بدن وجود دارد و یکی در سراسر لوله گوارش
آن که در سراسر بدن هست اجرای دستگاه ایمنی و گیرنده های حسی هستند
آنچه در سراسر لوله گوارش هست موسین میباشد که نوعی پروتئین غیر آنزیمی است .

ورود رنگ های صفرا به خون ممکن است بر اثر سنگ صفرا باشدانقباض ماهیچه های شکم در تنفس همانند استفراغ میتواند نقش داشته باشد .فقط پروتئاز های پانکراس هستند که در این غده غیر فعالند و در واقع بعد از ورود به روده تنظیم بیان ژن آنها تکمیل شده و فعال میشوند .