محلول بافر (تامپون) محلولی متشکل از اسید ضعیف و نمکش یا باز ضعیف و نمکش است که در مقابل تغییر pH بر اثر افزایش اسید و یا باز مقاومت میکنند.
فیلم زیر نحوه عملکرد بافر استیک اسید/استات (با غلظت برابر) در مواجهه با افزایش اسید قوی و باز قوی را نشان میدهد.
وقتی اسید قوی اضافه میشود یون هیدرونیوم با یون استات ترکیب میشود و مقدار استیک اسید افزایش می یابد ( یون کلر تماشاگر است و وارد واکنش نمیشود)
وقتی باز قوی اضافه میشود، یون هیدروکسید، یون هیدرونیوم را از استیک اسید جدا کرده و آب تولید میکند و مقدار استیک اسید کاهش یافته و یون استات افزایش می یابد. ( یون سدیم تماشاگر است و وارد واکنش نمیشود)