مقدارpH برای بیان قدرت اسیدی یا قلیایی محلول بکار میرود.
مقادیرpH بزرگتر از 7 برای محلول های قلیایی و مقادیر pHکوچکتر از 7 برای محلول های اسیدی و pHبرابر 7 برای محلول های خنثی بکار میرود.
شناساگر ها یا اندیکاتور ها دسته ای از ترکیبات رنگی محلول در آب هستند. در pH های اسیدی و قلیایی رنگ های مختلفی دارند و برای تعیینpHمحلول بکار می روند.با افزودن چند قطره شناساگربه محلول،pHمشخص می شود.

شناساگرها:

1- فنول فتالیین

در محیط قلیایی: ارغوانی رنگ
در محیط اسیدی: بیرنگ


2- متیل نارنجی

در محیط قلیایی: زرد
در محیط اسیدی: قرمز


3- متیل سرخ

در محیط قلیایی: زرد
در محیط اسیدی : قرمز


4- متیل اورانژ

در محیط قلیایی:زرد
در محیط اسیدی :قرمز

5- متیل بنفش

در محیط قلیایی:بنفش
در محیط اسیدی :زرد


6- آبی تیمول

در محیط قلیایی:زرد
در محیط اسیدی:قرمز


7- آبی برموتیمول

در محیط قلیایی:آبی
در محیط اسیدی:زرد


8- آبی برموفنول

در محیط قلیایی:آبی
در محیط اسیدی: زردکاغذ لیتموس و آب کلم سرخ نیز شناساگر های اسید و باز بشمار میروند.