از مهمترین واکنشهای جابجایی دوگانه : واکنشهای رسوبی که در آنها مخلوط کردن محلول دو نمک به تشکیل نمک نامحلول می انجامد .

مهمترین کود شیمیایی نیتروژن دار در جهان : آمونیم نیترات ( NH4NO3 )

مهمترین حلال صنعتی پس از آب : اتانول

رایج ترین روش بیان غلظت : غلظت مولار ( مولاریته )

ساده ترین کربوکسیلیک اسید : متانوئیک اسید ( HCOOH )

آشناترین کربوکسیلیک اسید : اتانوئیک اسید ( CH3COOH )

یکی از مهمترین مشتقات کربوکسیلیک اسیدها : استر ها

ساده ترین آمینواسیدها : گلی سین ( آمینو اتانوئیک اسید)

یکی از مهمترین و پرکاربردترین روشهای حفاظت فلزها : حفاظت کاتدی

یکی از ارزشمندترین و پرکاربردترین فلزها : آلومینیم

انجام شدنی ترین واکنشها : واکنشهایی که در فراورده هایشان اتمها به هشت تایی پایدار رسیده اند .

نخستین سطح انرژی : سطح انرژی K

تازه ترین مدل اتمی : مدل کوانتومی که بر پایه رفتار دوگانه الکترون و با تاکید بر رفتار موجی الکترون استوار است .

خط طیفی با کمترین طول موج ( بیشترین انرژی ) در طیف خطی اتم هیدروژن : خط بنفش با طول موج 410 نانومتر که مربوط به سقوط الکترون از n=6 —--> 2 است .

مهمترین نکته در جدول تناوبی : تشابه آرایش الکترونی عنصرهای یک خانواده در بسیاری گروه های جدول

سبکترین ذره زیر اتمی : الکترون

واکنش پذیرترین فلزها : فلزهای قلیایی

واکنش پذیرترین نافلزها : هالوژنها

سبکترین فلز : لیتیم

مشهورترین فلز قلیایی خاکی : کلسیم

مشهورترین اکتنید : اورانیم

فراوانترین عنصرهای موجود در پوسته زمین : سیلیسیم و اکسیژن

فراوانترین عنصر جهان : هیدروژن

فراوانترین ترکیب هیدروژن : آب

سبکترین عنصر : هیدروژن

کمترین الکترونگاتیوی : سزیم

بیشترین الکترونگاتیوی : فلوئور

کمترین انرژی نخسیین یونش : سزیم

بیشترین انرژی نخستین یونش : هلیم

ساده ترین ترکیبهای آلی : هیدروکربنها

ساده ترین هیدروکربنها : الکانها

اربیتال با کمترین انرژی در هر تراز انرژی : اربیتال کروی S