تعریف های مختلف غلظت از موارد فرار هستن و بهتره هرازگاهی مرور بشن.
اینجا با یه قرص شیمی قراره تعاریف رو یادآوری کنیم.
هر هفته یک بار این قرص رو مصرف کنید،انرژی زاست

تعریف کلی غلظت
مقدار ماده ی حل شونده که در مقدار معینی از محلول (یا حلال) در دمای معین وجود دارد.

1درصد جرمی (w%) مقدار گرم ماده حل شونده که در 100 گرم از *محلول* وجود دارد.

2غلظت گرمی (غلظت معمولی یا C) مقدار گرم ماده حل شونده در یک لیتر(1000 میلی لیتر) از *محلول*

3غلظت مولار (مولاریته یا M) تعداد مول ماده حل شونده در یک لیتر (1000 میلی لیتر) از *محلول*

4غلظت مولال (مولالیته) تعداد مول حل ماده حل شونده در 1000 گرم از *حلال*
مولالیته تاثیرات تغییر دما بر روی غلظت را از بین میبرد.

5درصد حجمی (V%) مقدار حجم از ماده حل شونده در 100 میلی لیتر از *محلول*