اگر دو اتم کلر به یکدیگر نزدیک شوند، ...

1⃣ هنگام تشکیل پیوند بین اتمهای کلر، اثر نیروهای جاذبه ای از مجموع نیروهای دافعه ای ذرات بیشتر است.

2⃣ پس از رسیدن به فاصله تعادلی، با نزدیکتر شدن دو اتم کلر به یکدیگر، نیروی جاذبه بیشتر میشود.

3⃣ طول پیوند میان دو اتم کلر که فاصله تعادلی نامیده میشود، مقداری ثابت و بدون نوسان است.

4⃣ سطح انرژی مولکول کلر بالاتر از اتمهای کلر و تشکیل پیوند گرماده است.


درست؛ در هنگام تشکیل پیوند نیروی جاذبه بیشتر از نیروهای دافعه است. هر چند بعد از تشکیل پیوند، هر دو برابر میشوند.

نادرست؛ با نزدیک شدن دو اتم به همدیگر، نیروی دافعه بیشتر میشود

نادرست؛ طول پیوند ثابت نبوده و نوسان میکند.

نادرست؛ سطح انرژی مولکول کلر پایینتر از اتمهای کلر است.