شیمی4
خودیونش آب :
فرآیندی گرماگیر است.
در هر دمایی غلظت یونهای هیدروکسید و هیدرونیوم برابر است.
ثابت یونش این فرآیند در دمای 25 درجه سلسیوس برابر 10 به توان منفی چهارده است
با افزایش دما ثابت یونش و غلظت هیدرونیوم و هیدروکسید تغییر میکند.
با افزایش دما تعادل در جهت رفت پیشرفت کرده و غلظت و ثابت یونش را افزایش می دهد.
در دماهای بالاتر از 25 درجه، محدوده pH کوچکتر شده و pH خنثی به سمت اعداد کوچک جابه جا می شود.
در هر دمایی با اینکه مقادیر pH تغییر میکند ولی آب خنثی است.