دام تستی در درس دین و زندگی سال سوم (درس 8)


سه آیه که بسیار شبیه هم هستند و سه مقوله در این آیات مطرح شده است و به ترتیب با عبارت های زیر آغاز می شوند:

بسم الله الرحمن الرحیم

1⃣ قل ما أسألکم علیهِ من أجر إلا من شاء ....

بیانگر افرادی که پاداش رسالت رسول خدا(ص) را خواهند داد


2⃣ قل لا أسألکم علیه أجراً إلا الموده فی القربی ...

بیانگر پاداش رسول خدا (ص) که محبت و دوستی با اهل بیت ( ع) ایشان است.


3⃣ قل ما سألتکم من اجر فهو لکم إن أجری إلا ...

بیانگر سود و فایده پاداشی که پیامبر (ص) در آیه قبل بیان کردندبرای اشتباه نکردن این آیات و مفاهیم یک پیشنهاد این است که :


آیه ای که با «لا» آمده (قل لا أسألکم علیه أجراً إلا الموده فی القربی) یا قبل از «اجر» ، «من» نداره، بیانگر خود مزد و پاداش پیامبر(ص) است.

آیه ای که با «ما» آمده و « علیه » دارد ، بیانگر پرداخت کنندگان پاداش رسالت پیامبر(ص)

آیه ای که با «ما» آمده و « علیه » ندارد، بیانگر سود پاداش و مزدخواهی پیامبر(ص) است.


پس به طور خلاصه :

اون آیه که «ما » یا «مِن» نداره : خود مزده

اون آیه که «ما ... علیه»: دهندگان مزد

اون آیه که «ما» خالی: سود مزد