- اگه در صورت سؤال کلمه " الشّک " اومده یعنی مفعول مطلق تأکیدی میخواد.


- اگه در صورت سؤال کلمه " الإبهـام " اومده یعنی تمیـز میخواد.


- اگه در صورت سؤال کلمه " اهتمام علی وقوع الفعل " اومده یعنی مفعول مطلق تأکیدی میخواد.


- اگه در صورت سؤال گفته " یُبیّن حالة الفاعل " یعنی در کدوم صاحب حال فاعله.


- اگه در صورت سؤال گفته " یُبیّن حالة المفعول " یعنی در کدوم صاحب حال مفعوله.


- اگه در صورت سؤال گفته " المفعول فیه یختلفُ عن الباقی " پرسش از زمان و مکانه.


- اگه در صورت سؤال گفته " عیّن ... مبنیّاً علی الفتح " پرسش از اسم لا نفی جنسه

.
- اگه در صورت سؤال گفته " عیّن ... مبنیّاً علی الضّم " پرسش از منادای مفرده.


- اگه در صورت سؤال گفته " عیّن المنقوص بالإعراب الظاهری " یعنی در کدوم گزینه اسم منقوص منصوبه.


- اگه در صورت سؤال گفته " عیّن ما یَدلّ علی الحصر " یا استثناء مفرّغه یا در جمله " إنّما " اومده.


- اگه در صورت سؤال گفته " عیّن ما یُمکنُ أن یَکون مبنیّاً للمجهول " یعنی فعلی که متعدّی باشه و از افعال ناقصه هم نباشه.


- اگه در صورت سؤال گفته " عیّن الخطأ فی المجهول " یا زمان فعل تغییر کرده و یا نائب فاعل شرایط لازم رو نداره.


- اگه در صورت سؤال گفته " عیّن المنادی مبنیّاً " پرسش از منادای مفرده.


- اگه در صورت سؤال گفته " عیّن الموصول مرفوعاً " یعنی اسم موصول نقش مرفوعی داشته