برای جمع بندی درس زیست، سعى کنید فصل‌های مرتبط را با هم مطالعه کنید یا حداقل با هم مرور کنید.


فصل‌هاى مرتبط با هم:


زیست مولکولى

دروس 1 و 2 سال دوم
درس 5 سال سوم
دروس 1 و 2 سال چهارم


ژنتیک

دروس 6, 7 و 8 سال سوم
درس 5 سال چهارم

(ژنتیک گیاهى و باکترى و آغازى و قارچ نیز بطور جداگانه بررسى شود.)


گیاهى

درس 3 سال دوم
قسمت آخر فصل 6 سال دوم
بخش کوچکى از آخر دروس 7 و 8 دوم
دروس 9 و 10 سال سوم


دستگاه‌هاى بدن

دروس 4، 5، 6، 7 و 8 سال دوم
دروس 1، 2، 3، 4 و 11 سال سوم


چرخه‌ها

دروس 6, 7, 9 و 11 سال سوم
دروس 8, 9 ،10 و 11 سال چهارم


متابولیسم

درس 1 سال دوم
درس 8 سال چهارم


متفرقه‌ها

دروس 3، 4، 6 و 7 سال چهارم