در درس زیست شناسی مطابق آنچه که به عنوان روند حال حاضر آزمون سراسری میشناسیم ، این کاملا مشخص است که کسب درصدی حدوداً 40 ، رتبه را دگرگون می کند . زیست درسی است که مطابق زمان ، چگونه خواندنش تغییر میکند . در این زمان که تا آزمون سراسری کمتر از سه ماه مانده ، کسی موفق است که صفحات مهم را گلچین کند و بخواند . مبنای کارمان را کنکور 95 در نظر میگیریم :

1 زیست شناسی سال دوم :
ساختار گیاه علفی از فصل 3 ، منحنی نوار قلب و گردش خون ماهی و خرچنگ دراز و ... ، حرکت در گیاهان ، دفع مواد در جانوران مختلف + جذب و باز جذب و ترشح در نفرون ، دستگاه گوارش کرم خاکی و ملخ و گنجشک ، دم و بازدم در پرندگان ، گلبول های قرمز و سفید ( که با زیست سال سوم فصل 1 نیز ترکیب می شوند ) در کل 11 تست .

2 زیست شناسی سوم :
فصل 9 و 10 و 11 ( به ویژه هورمون های گیاهی + دوران 9 ماهه بارداری و دستگاه تولیدمثلی انسان ) ، مخ و مخچه و ساقه ی مغز ، ساختار گوش و چشم انسان و هورمون ها و تاثیر ان در انسان ، جز مباحث ساده تری هستند . در کل 10 تست .

3 زیست شناسی پیشدانشگاهی :
رونویسی و ترجمه + پیش دانشگاهی 2 در کل 11 تست .

طبق کنکور های 92 تا 95 داخل و خارج ، با بررسی ای که انجام دادیم حدود 30 الی 32 تست همواره از مباحثی بوده اند که ساده و متوسط هستند . مباحث نام برده را ملاحظه کنید ؛ همه جز مباحثی اند که تست های قابل لمس تری داشته اند . حال اگر شما داوطلب عزیز ، به جای نا امیدی و اینکه ممکن نیست در زیست بالای 30 درصد کسب کرد ، دیدتان را تغییر دهید و از میان مباحث نام برده حدود 25 تست را بردارید و آن موضوعات را بخوانید با امید درصد 50 درصد سرجلسه کنکور حاضر خواهید شد و بدانید روز کنکور ابتدایش استرس و اما در اواسطش آرامش نهفته است و بعد میبینید سوالات چقدر آسان به نظر می رسند ...

‌‌