پژوهشی رابطه­ ای مستقیم بین مهارت‌های زبان انگلیسی جمعیت و عملکرد اقتصادی کشور را نشان می‌دهد. به عنوان مثال با افزایش تسلط بر زبان انگلیسی، شاخص ­هایی مانند درآمد ناخالص ملی (GNI) و تولید ناخالص داخلی بالا می ­رود.

در سطح خرد، جویندگان کار مسلط به زبان انگلیسی نسبت به سایر نیروی کار در سطح کشور خود حدود 30 تا 50 درصد دریافتی بالاتری داشته ­اند.

اما تأثیر تسلط بر زبان انگلیسی تنها بر درآمد و بهبود شرایط اقتصادی نیست. بلکه شامل کیفیت زندگی نیز می‌شود. همچنین ارتباط بین تسلط به زبان انگلیسی و شاخص توسعه انسانی، اندازه ‌گیری آموزش‌ و پرورش، امید به زندگی، سواد و استانداردهای زندگی اثبات شده است.

کشورهای با سطوح پایین و بسیار پایین در مهارت زبان انگلیسی، سطوح متغیری از شاخص توسعه انسانی را تجربه کرده­ اند. اما هیچ کشوری با سطح مهارت زبان انگلیسی متوسط ​​یا بالاتر، شاخص توسعه انسانی (HDI) پایینی نداشته­ است.