اگر پس از اسم های اشاره، اسم دارای «ال» بیاید حتما سه نکته مهم زیر را به خاطر بسپارید:


1 اشاره را به صورت مفرد ترجمه کنید:
هؤلاء المعلمونَ مجتهدون.(این معلمان، کوشا هستند)
در این عبارت، نمی توان هولاء را «اینها» ترجمه کرد، با اینکه معنی اصلی آن همان «اینها» می باشد.

2 اگر اسم دارای ال جامد باشد نقش آن، عطف بیان است و اگر مشتق باشد صفت است:
اولئک الطالبات... (صفت)
اولئک التلمیذات...(عطف بیان)

3 اسم دارای ال در اعرابش از اعراب اشاره تبعیت می کند. یعنی اگر اشاره، فاعل باشد اسم دارای ال نیز مرفوع می شود چون فاعل همیشه مرفوع است.

یجتهد هؤلاء الناسُ فی تلک الاُمورِ.

الناسُ مرفوع به تبعیت از اعراب اشاره شد چون هؤلاء فاعل و مرفوع است. الامور نیز مجرور شد چون تلک مجرور به حرف جر می باشد.

https://telegram.me/joinchat/BicQqDwKMjdbtvycChpX5A