تاریخچه دانشگاه شیراز

دانشگاه شیراز در سال 1325 با تأسیس آموزشکده بهداشت بنیان گذاری گردید

که هدف آن تربیت متخصصین در علوم پزشکی در طول یک دوره 4 ساله درسی بود.

در سال 1328 این آموزشکده به دانشکده پزشکی و در سال 1332 آموزشکده بهیاری

نمازی،در سال 1334 دانشکده های کشاورزی و هنر و علوم راه­اندازی شدند. دانشگاه

شیراز که پیش از انقلاب اسلامی دانشگاه پهلوی نام داشت، در سال 1333 با دانشکده

های مهندسی و دامپزشکی تشکیل شد. دیگر دانشکده هایی که به تدریج به آن

افزوده شدند،دندانپزشکی در سال 1348، آموزشکده الکترونیک در 1348 و دانشکده های

حقوق و علوم تربیتی در سال 1349 بودند.

دانشگاه شیراز با پیشینه بیش از نیم قرن، یکی از بزرگترین و مهمترین دانشگاه های

کشور است که قطب پژوهشی کشور نیز به شمار می آید. 610عضو هیأت علمی و بیش

از 19000 دانشجو دارد. در این دانشگاه 80 رشته کارشناسی،183 رشته کارشناسی

ارشد، 102 رشته دکترای تخصصی و یک رشته دکترای حرفه ای ارائه می شود.

به عنوان یک دانشگاه جامع، دانشگاه شیراز مسوولیت تربیت اعضای هیأت علمی

کارآمد برای مراکز پژوهشی و آموزش عالی در کشور را بر عهده دارد. اکنون

دانشگاه شیراز در بردارنده 16 دانشکده و یک مرکز آموزش عالی می باشد و

چند دانشکده نیز در آینده نزدیک راه اندازی می شود.

 

دانشکده ها و واحدهای دانشگاه شیراز :

 

1- ادبیات و علوم انسانی

2- اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

3- آموزشهای الکترونیکی

4- حقوق و علوم سیاسی

5- دامپزشکی

6- علوم

7- علوم تربیتی و روانشناسی

8- کشاورزی

9- مهندسی

10- مهندسی مکانیک

11- مهندسی برق و کامپیوتر

12- مهندسی شیمی، نفت و گاز

13- فناوری نانو

14- واحد بین المللی در جزیره قشم

15- هنر و معماری

16- گردشگری و هتلداری

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

 

تاریخچه دانشکده

این دانشکده در سال 1334 تحت عنوان دانشکده ادبیات و علوم در مجموعه دانشگاه شیراز و در قالب یک بخش به نامادبیات و زبان فارسی و انگلیسی شروع به کار نمود. در سال 1341 بخش مذکور به دو بخش زبان و ادبیات فارسی وزبان و ادبیات انگلیسی تفکیک گردید و بخش اقتصاد و مدیریت بازرگانی نیز به آن اضافه شد. درسال 1342 بخشتاریخ تاسیس و به این دانشکده ملحق شد.

در سال 1344 بخش عمران ملی و در سال 1352و 1353 به ترتیب رشته های جامعه شناسی و جمعیت شناسیبه این بخش الحاق و سپس به بخش برنامه ریزی و جامعه شناسی تبدیل شد. در سال 1353 بخش علومکتابداری و اطلاع رسانی با ایجاد اولین دوره آموزشی مصوب در سطح فوق لیسانس به مجموعه این دانشکدهاضافه شد. در سال 1357 دانشکده ادبیات و علوم به دو دانشکده مجزا به نامهای دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دانشکده علوم تجزیه شد و بخشهای اقتصاد و مدیریت بازرگانی با ایجاد رشته های حسابداری بهدو بخش: 1- اقتصاد 2- مدیریت و حسابداری تبدیل شد. بخش معارف اسلامی نیز بعد از انقلاب تاسیسگردید که بعدها به بخش الهیات و معارف اسلامی تغییر نام داد. کتابخانه میرزای شیرازی در سال 1365به مجموعه این دانشکده اضافه گردید. در سال 1382 دانشکده ادبیات و علوم انسانی به دو دانشکده ادبیات و علوم انسانی و علوم اجتماعی تفکیک شد.

در حال حاضر بخشهای «الهیات و معارف اسلامی» ، «تاریخ»، «زبان و ادبیات عربی»، «زبان و ادبیات فارسی»و «زبانهای خارجی و زبانشناسی» زیرمجموعه این دانشکده به شمار می‌روند.

رشته های دانشکده

الهیات و علوم اسلامی
تاریخ
جغرافیا
زبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات عربی
زبان های خارجی
زبانشناسی
ریاست دانشکده

 

دکتر جلال رحیمیان

دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

 

 

تاریخچه دانشکده

این دانشکده در سال 1382 تحت عنوان دانشکده علوم اجتماعی در مجموعه دانشگاه شیراز و در قالب 3 بخش بهنام های اقتصاد، علوم اجتماعی، مدیریت و حسابداری شروع به کار نمود. در سال 1384 نام این دانشکده از علوم اجتماعی به اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی تغییر یافت.

در سال 1385 بخش مدیریت و حسابداری در قالب دو بخش مجزا فعالیت خود را ادامه دادند و هم اکنون این دانشکده با چهار بخش مشغول به فعالیت می باشد.

رشته های دانشکده

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکترا

اقتصاد نظری

اقتصاد نظری

جامعه شناسی(تغییراتاجتماعی ایران)

علوم اجتماعی(برنامه ریزی)

علوم اجتماعی(مطالعات زنان)

جامعه شناسی(مسائلاجتماعی ایران)

علوم اجتماعی(پژوهشگری)

علوم اجتماعی(جمعیتشناسی)

علوم اقتصادی

مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی

مدیریت سیستم ها

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی

حسابداری

حسابداری

حسابداری

 

 

علوم اجتماعی(جامعهشناسی)

علوم اجتماعی(جمعیتوتوسعه)

مدیریت منابع انسانی

ریاست دانشکده

 

دکتر محمد حسین ستایش

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 

 

تاریخچه دانشکده

این دانشکده درسال 1356 تحت عنوان دانشکده حقوق در مجموعه دانشگاه شیراز و در قالب یک بخش به نام حقوقشروع بکار نمود . در سال 1381 رشته علوم سیاسی در این دانشکده تاسیس ودانشکده به نام دانشکده حقوق وعلوم سیاسی تغییر نام یافت .

در سال 1372 اولین دوره کارشناسی ارشد گرایش حقوق عمومی و حقوق خصوصی با پذیرش دانشجو شروع شدو بعد از آن در سال 1375 یک گرایش جدید به نام حقوق بین الملل به مجموعه گرایشهای کارشناسی ارشد رشته حقوق اضافه شد .در سال 1384 گرایش حقوق جزا و جرم شناسی باپذیرش دانشجو شروع به فعالیت نمود ، همچنین در سال تحصیلی 1388رشته مطالعات منطقه ائی با تاکید بر خاورمیانه و شمال آفریقا که از شاخه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی می باشد اقدام به پذیرش دانشجو نمود ،هر کدام از گرایشهای ذکر شده تحت یک بخش مستقل به نام همان گرایش اداره می شود.

رشته های دانشکده

کارشناسی:

حقوق

علوم سیاسی

 

کارشناسی ارشد:

حقوق خصوصی و اسلامی

حقوق عمومی

حقوق بین الملل

حقوق جزا و جرم شناسی

مطالعات منطقه ای خاورمیانه و شمال آفریقا

مطالعات منطقه ای ایران

مطالعات منطقه ای خلیج فارس

ریاست دانشکده

 

دکتر فضل الله فروغی بهرغانی

دانشکده دامپزشکی

 

 

تاریخچه دانشکده

این دانشکده در سال 1348 با پذیرش 4 دانشجو در رشته ی دکترای حرفه ای دامپزشکی فعالیت خود را آغاز کرد.تعداد دانشجویان این دانشکده هم اکنون 382 نفر می باشد.

 

رشته های دانشکده

دکترای حرفه ای دامپزشکی
دکترای تخصصی علوم تشریح دامپزشکی
دکترای تخصصی بافت شناسی مقایسه ای
دکترای تخصصی داخلی دام های بزرگ
دکترای تخصصی انگل شناسی دامپزشکی
دکترای تخصصی بیوشیمی دامپزشکی
دکترای تخصصی مامایی و تولید مثل دامپزشکی
دکترای تخصصی پاتولوژی دامپزشکی
دکترای تخصصی بهداشت مواد غذایی
دکترای تخصصی جراحی دامپزشکی
دکترای تخصصی باکتری شناسی دامپزشکی
دکترای تخصصی بیماریهای طیور
کارشناس علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
ریاست دانشکده

 

دکتر عزیزاله خداکرم تفتی

 

دانشکده علوم

 

 

 

تاریخچه دانشکده

دانشکده علوم از بدو تاسیس سال 1334 فعالیت های مستمر علمی پژوهشی خود را شروع نموده و بدون وقفه درراستای ارتقاء کیفیت وظایف خود کوشش نموده است.

این دانشکده که از جمله دانشکده های بزرگ دانشگاه شیراز است،انتخاب استاد نمونه کشوری از میان اساتید ازجمله معیارهای متعددی است که می تواند نشان دهنده سطح کیفی فعالیت های انجام شده در دانشکده علوم باشد.دانش آموختگان این دانشکده در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد در بسیاری از دانشگاه های کشور مشغول فعالیت های علمی پژوهشی و ارایه خدمت به جامعه اسلامی می باشند. . برای چندمین بار از میان دانشجویان این دانشکده،دانشجوی نمونه کشوری انتخاب گردیده است.

تمامی دانشجویان دانشگاه شیراز دروس پایه خود را از جمله ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی،آمار و آزمایشگاه های مربوط به آنها را در این دانشکده می گذرانند. طول مدت تحصیل در مقطع کارشناسی رشته های مختلف دانشکده علوم، چهار سال می باشد.

دانشکده علوم دارای شش گروه آموزشی (بخش) شامل ریاضی ، فیزیک ، شیمی ، زیست شناسی ، زمین شناسیو آمار می باشد.

رشته های دانشکده

کارشناسی:

شیمی محض
زیست شناسی عمومی
زیست شناسی سلولی مولکولی
فیزیک هسته ای
فیزیک اپتیک و لیزر
ریاضی مجض
ریاضی کاربردی
آمار
زمین شناسی
کارشناسی ارشد و دکترا:

شیمی آلی
شیمی معدنی
شیمی تجزیه
شیمی فیزیک
علوم سلولی و مولکولی
علوم گیاهی(سیستماتیک اکولوژی , سلولی- تکوینی , فیزیولوژی)
علوم جانوری(فیزیولوژی , سلولی - تکوینی , بیوسیستماتیک)
ماده چگال
ذرات بنیادی
کیهانشناسی واختر فیزیک
فیزیک اپتیک ولیزر
جبر
آنالیز
فیزیک اپتیک ولیزر
تحقیق در عملیات
معادلات دیفرانسیل
سیستم های دینامیکی
ریاضیات فازی
هندسه
آمار -ریاضی (احتمال)
آمار-ریاضی (استنباط)
زمین شناسی اقتصادی
زمین شناسی آبشناسی
زمین شناسی تکتونیک
زمین شناسی زیست محیطی
ریاست دانشکده

امین اله بهاء الدینی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 

 

 

تاریخچه دانشکده

این دانشکده در سال 1356 شمسی با پذیرش 50 دانشجو آغاز به کار نمود .

رشته های سال اول تاسیس عبارتند از :علوم تربیتی با سه گرایش 1- مدیریت و برنامه ریزی اموزشی و درسی2- آموزش کودکان استثنایی و 3- روانشناسی تربیتی در مقطع کارشناسی ارشد .

در حال حاضر (سال تحصیلی 92-91) تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل 1545 نفر می باشد.

رشته های دانشکده

مدیریت آموزشی و برنامه درسی
آموزش کودکان استثنایی
روانشناسی تربیتی
تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت
روانشناسی بالینی
علم اطلاعات و دانش شناسی
تربیت بدنی و علوم ورزشی
آموزش و پرورش دبستانی و پیش دبستانی
ریاست دانشکده

 

دکتر فریده یوسفی

 

داشکده کشاورزی

 

 

 

تاریخچه دانشکده

این دانشکده در سال 1334 یا پذیرش 29 دانشچو در رشته کشاورزی آغاز به کار کرد.تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل این دانشکده در سال 85 ، 1596 نفر می باشد.

رشته های دانشکده

مهندسی آب
اقتصاد کشاورزی
علوم باغبانی
ترویج و آموزش کشاورزی
زراعت و اصلاح نباتات
علوم خاک
علوم دامی
علوم و صنایع غذایی
گیاه پزشکی
مکانیک ماشینهای کشاورزی
مدیریت مناطق بیایانی
ریاست دانشکده

 

 

دکتر سید حسین کارپرورفرد

دانشکده مهندسی

 

تاریخچه دانشکده

پس از تاسیس دانشگاه شیراز در سال 1325،دانشکده مهندسی در سال 1341 با پذیرش 40 دانشجو(39 پسر و 1 دختر) در رشته های مهندسی بـرق، مهندسی راه و ساختمان و مهندسی شیمی در محل کنونی ساختمان کلاس های مهندسی شماره 1 رسماً شروع به کار کرد. پس از گسترش فعالیت دانشکده مهندسی و نوگشایی رشته ها و گرایش های جدید این دانشکده در سال 1388 به پردیس مهندسی شامل دانشکده های مهندسی برق و کامپیوتر، دانشکده مهندسی

شیمی، نفت و گاز، دانشکده مهندسی مکانیک و بخش های مهندسی راه و ساختمان و محیط زیست و بخش مهندسی مواد تبدیل گردید. این پردیس هم اکنون با بیش از 110 عضو هیات علمی در رشته های مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی شیمی، نفت و گاز، مهندسی عمران، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مکانیک، مهندسی مواد، مهندسی هسته ای و مهندسی هوا فضا در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد.

رشته های دانشکده

مهندسی برق و الکترونیک
مهندسی شیمی،نفت و گاز
مهندسی راه و ساختمان
مهندسی کامپیوتر
مهندسی مکانیک
مهندسی مواد
مهندسی هسته ای
ریاست دانشکده

 

 

 

دکتر محمدحسین پایدار

دانشکده مهندسی مکانیک

 

 

تاریخچه دانشکده

دانشکده مهندسی مکانیک پردیس مهندسی دانشگاه شیراز در سال1343با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی آغاز به کار کرد و پس از آن در سال 1348 اولین دوره دانشجویان کارشناسی ارشد را پذیرفت.

آغاز دوره دکترای مهندسی مکانیک برای اولین بار در ایران پیش از انقلاب، در این دانشکده صورت پذیرفت و پس ازپیروزی انقلاب این دانشکده همگام با دیگر دانشگاههای معتبر ایران دوره دکترا را از سال 1370 مجدداً پی‌ریزی نمود.هم‌اکنون دانشکده مهندسی مکانیک دارای چهار بخش مهندسی مکانیک جامدات، مهندسی مکانیک حرارت و سیالات،مهندسی انرژی و هوا فضا و مهندسی هسته‌ای می‌باشد. این دانشکده در مقطع کارشناسی در دو گرایش طراحیجامدات و حرارت و سیالات و در مقطع کارشناسی ارشد در پنج گرایش مکانیک - طراحی کاربردی، مکانیک - تبدیلانرژی،هوافضا - آیرودینامیک،هسته‌ای - رآکتور و هسته‌ای - پرتو پزشکی و در مقطع دکترا در چهار گرایش مکانیک - طراحیکاربردی، مکانیک - تبدیل انرژی، هسته‌ای-رآکتور و هسته ای-پرتوپزشکی دانشجو می‌پذیرد.

دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز در حال حاضر از فعالیت 29 عضو هیأت علمی بهره می‌برد. از این تعداد 10نفر در بخش مهندسی مکانیک طراحی کاربردی، 12 نفر در بخش‌های مهندسی مکانیک حرارت و سیالات و مهندسیهوا فضا و انرژی و 7 نفر در بخش مهندسی هسته‌ای مشغول به فعالیت علمی هستند.

تاکنون بیش از 2451 دانشجو در مقطع کارشناسی، 496 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و 48 دانشجو در مقطع دکترا از این دانشکده فارغ‌التحصیل شده‌اند.

تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی مکانیک در حال حاضر 503 نفر، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد240نفر و تعداد دانشجویان دوره دکترا 60 نفر می‌باشد.

فعالیتهای آموزشی و پژوهشی این دانشکده، محدود به تربیت دانشجو نبوده و همه ساله تحقیقات فراوانی توسط اساتید و دانشجویان و زیرمجموعه‌های دانشکده مهندسی مکانیک در زمینه‌های گوناگون علمی و صنعتی به انجام می‌رسد.

این دانشکده جهت تکمیل آموزشهای نظری و فنی خود، از مجموعه مجهزی از آزمایشگاهها و کارگاههای تخصصی بهره می‌برد. اسامی برخی از آزمایشگاهها و نیز مراکز تحقیقاتی مرتبط با این دانشکده به قرار زیر می‌باشد:

مرکز انرژی خورشیدی - مرکز تحقیقات تابش-مرکز محاسبات سریع - مرکز تحقیقات موتور - مرکز تحقیقات هوایی (مجری سیستم تونل باد حدود صوت) - مرکز تحقیقات پیشرفته در طراحی - آزمایشگاه تونل باد و آیروالاستیسیته - مرکز تحقیقات پیلهای سوختی - آزمایشگاه ترمودینامیک - آزمایشگاه انتقال حرارت - آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات - آزمایشگاه فیزیک هسته‌ای - آزمایشگاه دزیمتری - آزمایشگاه طیف نگاری گاما-کارگاه ماشین ابزار - کارگاه جوشکاری - کارگاه اتومکانیک.

 

 

جوایز و افتخارات

دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز که از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال

1380به عنوان قطب علمی مکانیک محاسباتی کشور برگزیده شده است، افتخار دارد که توانسته

با انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی برجسته و کسب جوایز و نشان های گوناگون نقش مفید

و مهمی در ارتقای سطح علمی و توسعه صنعتی کشور ایفا کند.

تعداد

مورد

2

چهره ماندگار

7

استاد برجسته مهندسی مکانیک ایران

4

جایزه بوتان انجمن مهندسان مکانیک ایران

3

جایزه دکتر حسابی انجمن مهندسان مکانیک ایران

3

جایزه بهترین پایان نامه دکتری

3

جایزه بهترین پایان نامه کارشناسی ارشد

4

رتبه اول آزمون سراسری کارشناسی ارشد

1

جایزه الکساندرفون هومبرت آلمان

1

جایزه فیزیک نظری ایتالیا

1

جایزه آبادی وزارت مسکن

1

جایزه کتاب سال

1

جایزه کتاب وزارت ارشاد

2

جایزه وزارت صنایع-مقاله علمی

3

جایزه بهترین مقاله پژوهشی

 

رشته های دانشکده

رشته

مقطع

گرایش

تعداد دانشجویان

مهندسی مکانیک

کارشناسی

مکانیک جامدات

203

حرارت و سیالات

233

کارشناسی ارشد

طراحی کاربردی

74

تبدیل انرژی

97

دکتری

طراحی کاربردی

21

حرارت و سیالات

31

مهندسی هوافضا

کارشناسی ارشد

آیرودینامیک

24

مهندسی هسته‌ای

کارشناسی ارشد

رآکتور

27

پرتوپزشکی

22

دکتری

رآکتور

7

پرتوپزشکی

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ریاست دانشکده

 

دکتر محمدرحیم همتیان

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

 

تاریخچه دانشکده

کشف الکتریسیته و به کارگیری نیروی برق یکی از مهمترین تجربیات بشر در طول تاریخ است.از اینرو طی دو قرن گذشته رشد علم و فناوری از سرعتی بی‌سابقه نسبت به قرن گذشته برخوردار بوده و کاربرد الکتریسیته و شاخه‌های آن نظیر برق، قدرت، مخابرات، الکترونیک، کنترل، کامییوتر و سایر شاخه‌های این دانش پیشرو در مجموعه علوم و فنون و نقش انکارناپذیر آن در پیشبرد تکنولوژی، سبب شده که اهمیت و ضرورت فعالیت علمی و سرمایه‌گذاری تحقیقاتی در این علم بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

از سوی دیگر بی‌تردید، قرن بیست و یکم، قرن کامپیوتر، ارتباطات و مبادله اطلاعات است. مهندسی و علوم کامپیوتر نه تنها خود علمی مستقل و مهم است بلکه علوم و فنون دیگر را نیز تحت الشعاع خود قرار داده است. امروزه کمتر علمی را می‌یابیم که به علوم کامپیوتر وابسته نباشد و تحقیقات در هیچ زمینه‌ای بدون ابزارهای کامپیوتری امکان‌پذیر نیست.کامپیوتر نه تنها در دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و صنایع راه یافته، بلکه در ادارات، مدارس، مراکز فروش و منازل نیز جای خود را باز کرده و در حقیقت به ابزاری جایگزین ناپذیر در عصر حاضر مبدل شده است.

نظر به مو ارد فوق الذکر و در راستای ارتقاء بخش های برق و کامپیوتر طبق مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر در سال 1378 متشکل از بخشهای: "مخابرات و الکترونیک"، "قدرت و کنترل" و "مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات" افتتاح گردید.

 

رشته های دانشکده

 

مهندسی برق و الکترونیک

 

کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

الکترونیک الکترونیک مخابرات سیستم

قدرت قدرت مخابرات میدان

کنترل کنترل

مخابرات مخابرات سیستم

مخابرات میدان

مهندسی کامپیوتر

سخت افزار

نرم افزار

هوش مصنوعی

 

ریاست دانشکده

 

 

دکتر علیرضا خیاطیان

دانشکده مهندسی شیمی،نفت و گاز

 

 

تاریخچه دانشکده

شر از دیرباز به رفتار مواد و فعل و انفعالات موجود در طبیعت و کارگیری این واکنش ها در بهبود سطح زندگی و پیشبرد اهداف علمی و صنعتی خود توجه ویژه داشته است. از آغاز علم کیمیاگری تا کشف نفت، این کیمیای طبیعی،علم شیمی و شناخت خواص شیمیایی مواد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است.

رشته مهندسی شیمی، جهت تربیت متخصصانی توانا در زمینه کاربردی‌تر شدن علوم مربوط به نفت، پتروشیمی،گاز، .و همچنین، مراحل تصفیه آنها، تبدیل انرژی، محیط زیست، کنترل فرآیند و بسیاری دیگر از علومی بنیان نهادهشده که تأثیر مستقیم در روند و کیفیت زندگی جوامع انسانی دارند. بخش مهندسی شیمی دانشکده مهندسیدانشگاه شیراز با قدمت 40 ساله، از اولین بخش های مهندسی شیمی کشور به شمار می‌رود این گروه علمی ازسال 1346 علاوه بر مقطع کارشناسی اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد نموده است.

سابقه درخشان علمی این بخش و ارتباط آن با دانشگاههای بزرگ جهان یکی از دلایلی بود که دانشگاه شیراز را درمنطقه جنوب ایران به عنوان دانشگاه مادر مطرح نمود.

به دلیل حضور اساتید مجرب و سوابق درخشان در زمینه پروژه‌های صنعتی، این بخش، به عنوان قطب پالایش نفتگاز کشور شناخته شده است. هم اکنون یکی از اهداف این قطب علمی طرح راه‌اندازی و تجهیز دانشکده مهندسیشیمی، نفت و گاز می‌باشد که در اسفندماه 1380 به تصویب رسیده و مراحل اجرایی در سال 1387 به اتمام و ازسال 1388 آن به پایان رسیده و آماده پذیرش دانشجو در مقاطع مختف است. با پایان کار ساخت این دانشکده کهدر ساختمانی با زیربنای 20000 متر مربع و در محل دانشکده مهندسی شماره 2 از سوی شرکت ملی گاز ایران،رشته های مهندسی نفت گرایش مخازن، حفاری، بهره برداری، اکتشاف و رشته مهندسی شیمی گرایش شبیهسازی و کنترل فرایند و راه اندازی خواهد شد. احداث بیش از ده آزمایشگاه جدید آموزشی – تحقیقاتی، اعزام20 نفر دانشجو جهت تامین کادر هیات علمی این دانشکده به خارج ازکشور و حمایت از پایان نامه های

دانشجویان تحصیلات تکمیلی ، ظرفیتهای جدیدی را به توان علمی کشور خواهد افزود. لازم به ذکر است که پذیرش دانشجو در گرایش گاز و در مقطع کارشناسی ارشد از سال 1381 آغاز شده است.

رشته های دانشکده

 

ردیف

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکترا

1

مهندسی شیمی(پالایش، پتروشیمی و گاز)

مهندسی شیمی (شبیه سازی و کنترل فرآیندها)

مهندسی شیمی

2

مهندسی نفت (مخازن)

مهندسی شیمی (بدون گرایش)

-

3

-

مهندسی شیمی (گاز)

-

4

-

-

-

 

ریاست دانشگاه

 

 

دکتر محمدرضا رحیم پور

دانشکده هنر و معماری

 

 

تاریخچه دانشکده

استان فارس از دیربازسهم عمده ای در تمدن و معماری ایرانی و اسلامی داشته و بخش عمده ای از میراث معماری ایران در این استان وجود دارد. این آثار با سبک های از دوران هخامنشی و ساسانی تا شکوفایی دوران اسلامی همه جای این استان را مزین کرده است.شهر شیراز در طول تاریخ پر افتخار خود معماران شایسته ای چون قوام الدین و زین العابدین شیرازی را پرورده است که تا سمرقند و بخارا آثارشان را فرا گرفته اند.

با توجه به جمعیت جوان کشور و نیاز وافری که به ساخت فضای زیست، کار و تفریح وجود دارد و همچنین با عنایت به آثار برجسته و منحصر به فرد معماری و شهر سازی در شیراز و به منظور حفظ اشاعه هنرهای سنتی بخش معماری دانشگاه شیراز در سال 1373با پذیرش 25 نفر دانشجو در مقطع کاردانی در محل دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز فعالیت خود را آغاز نمود و پس از گذشت یک سال در مهر ماه 1374 با پذیرش 23 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی و 5 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد نا پیوسته شهر سازی به فعالیت خود ادامه داد.

در مهرماه 1375 این مجموعه به دلیل مشکل کمبود مکان و گستردگی فعالیت های کارگاهی ،این رشته ها به دانشکده مهندسی منتقل و به کار خود ادامه داد.

در سال 1377 مجموعه رشته های معماری و صنایع دستی و شهر سازی به صورت رسمی فعالیت خود را تحت عنوان دانشکده هنر و معماری در محل ساختمان خیابان صورتگر شیراز آغاز کردند.

در شهریور 1379 این دانشکده به محل زیبایی که با همت آقای احمد نادر کاظمی از خیرین بنام شیراز در گلدشت معالی آباد احداث گردیده منتقل شده است .

 

رشته های دانشکده

هنر
شهرسازی
معماری
ریاست دانشکده

خلیل حاجی پور