1 کالا در لیست مقایسه
مقاطع مخروطی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
فیزیک،الکتریسیته ساکن + خازن |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

کتاب ریاضیات پایه (تجربی) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
آنالیز و احتمال |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
مشتق وکاربرد مشتق (ریاضی) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
لگاریتم، توابع نمایی، معادله و نامعادله،تابع، قدر مطلق، جزء صحیح،ماتریس |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

هندسه وهندسه مختصاتی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

14%

جمع بندی ریاضی کنکور |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 2.2

15%

مثلثات |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

آمار و احتمال و انالیز ترکیبی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

بسته ریاضیات رشته ریاضی (به ارزش 925 هزار تومان) (شامل 5% تخفیف) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
تصاعد و دنباله |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

منحنی درجه 2 |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

مثلثات (ریاضی) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
جمع بندی ریاضی انسانی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

انتگرال |
امتیاز کاربران ( از 1 رای ) 2

15%

حساب دیفرانسیل و انتگرال |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

هندسه |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
حد پیوستگی ،مجانب ،دنباله (رشته ریاضی) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
تابع و نمودارشناسی (رشته ریاضی) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
معادلات، نامعادلات، نمودار توابع (رشته ریاضی) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0