1 کالا در لیست مقایسه
فیزیک پایه قسمت اول (سال اول و دوم) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

الکتریسیته ساکن و خازن |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
کتاب کار فیزیک جامع کنکور |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
الکتریسیته جاری و مغناطیس و القای الکترومغناطیسی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
فیزیک،الکتریسیته ساکن + خازن |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

فیزیک،مدارها |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

بسته فیزیک به ارزش 840 هزار تومان (شامل 5% تخفیف) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
فیزیک،مغناطیس و القا |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

نوسان و موج |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
فیزیک سال اول و دوم |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
فیزیک،اتمی + هسته ای |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

14%

فیزیک،موج مکانیکی + صوت |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

14%

پکیج جامع فیزیک کنکور ویژه تجربی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

فیزیک پایه قسمت دوم (سال سوم) ویژه تجربی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 3.3

15%

سینماتیک |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
دینامیک |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
فیزیک پیش دانشگاهی 2 |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
فیزیک،دما و گرما +ویژگی های ماده و فشار |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

فیزیک،کل نور استاد نصیرلو |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

فیزیک،دما و گرما و ویژگی های ماده و فشار استاد نصیرلو |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

فیزیک،الکتریسیته ساکن و خازن استاد نصیرلو |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

فیزیک،حرکت شناسی و بردار استاد نصیرلو |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%