1 کالا در لیست مقایسه
زیست شناسی سال دوم |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

جمع بندی فیزیک کنکور |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 2.8

15%

زیست شناسی پیش دانشگاهی (1) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 3.8

15%

پکیج جامع زیست شناسی کنکور |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 2

15%

شیمی سال دوم |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

زمین شناسی کنکور |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 5

15%

فیزیک پیش دانشگاهی 2 |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 4

15%

دین و زندگی (دوم) کنکور |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 4.5
پک کامل زیست شناسی با زیست گیاهی و ژنتیک |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

فیزیک،دما و گرما +ویژگی های ماده و فشار |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

فیزیک پایه قسمت اول (سال اول و دوم) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

فیزیک،ترمودینامیک |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

14%

فیزیک،الکتریسیته ساکن + خازن |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

فیزیک،مدارها |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

فیزیک،مغناطیس و القا |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

فیزیک،اتمی + هسته ای |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

14%

فیزیک،موج مکانیکی + صوت |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

14%

ریاضی،کاربرد مشتق |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

پکیج جامع ریاضی کنکور |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

کتاب کار زیست گیاهی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
زیست شناسی، ژنتیک |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

30%