استعفا: درخواست کناره گیری
استیفا: باز پس گیری به تمامی

اسیر: گرفتار
اثیر: طبقه ی بالای جو زمین
عصیر: شراب، شیره ، عصاره

الغا: لغو کردن
القا: تلقین کردن و به ذهن کسی وارد کردن

الم: درد و رنج
علم: اسم خاص، درفش، مشهور

انتساب:...


نمایش کامل مطلب