1 کالا در لیست مقایسه
جمع بندی ریاضی کنکور |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 2.2

15%

آنالیز و احتمال |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
لگاریتم، توابع نمایی، معادله و نامعادله،تابع، قدر مطلق، جزء صحیح،ماتریس |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

هندسه وهندسه مختصاتی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

14%

مثلثات |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

آمار و احتمال و انالیز ترکیبی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

ریاضی،کاربرد مشتق |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

شیمی، تحلیل تست |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

فیزیک،کل نور استاد نصیرلو |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

فیزیک،دما و گرما و ویژگی های ماده و فشار استاد نصیرلو |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

فیزیک،الکتریسیته ساکن و خازن استاد نصیرلو |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%