1 کالا در لیست مقایسه
فیزیک پایه قسمت اول (سال اول و دوم) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

الکتریسیته ساکن و خازن |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
فیزیک،ترمودینامیک |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

14%

کتاب کار فیزیک جامع کنکور |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
الکتریسیته جاری و مغناطیس و القای الکترومغناطیسی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
فیزیک،الکتریسیته ساکن + خازن |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

فیزیک،مدارها |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

بسته فیزیک به ارزش 840 هزار تومان (شامل 5% تخفیف) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
فیزیک،مغناطیس و القا |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

فیزیک پیش دانشگاهی (2) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
نوسان و موج |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
فیزیک پایه قسمت دوم (سال سوم) ویژه ریاضی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

فیزیک سال اول و دوم |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
فیزیک،اتمی + هسته ای |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

14%

فیزیک،موج مکانیکی + صوت |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

14%

جمع بندی فیزیک کنکور |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 2.8

15%

پکیج جامع فیزیک کنکور ویژه تجربی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

پکیج جامع فیزیک کنکور ویژه ریاضی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

فیزیک سال دهم (به ارزش 130 هزار تومان با 20 درصد تخفیف) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
فیزیک پایه قسمت دوم (سال سوم) ویژه تجربی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 3.3

15%

فیزیک پیش دانشگاهی 2 |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 4

15%

فیزیک پیش دانشگاهی 1 |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 5

15%

سینماتیک |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
دینامیک |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0