1 کالا در لیست مقایسه
همنهشتی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

همنهشتی

همنهشتی

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: محمد ارباب بهرامی
آشنایی با گراف ساده و مفهوم آن |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

آشنایی با گراف ساده و مفهوم آن

آشنایی با گراف ساده و مفهوم آن

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: محمد ارباب بهرامی
چند ویژگی ساده و چند رده خاص گرافها |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

چند ویژگی ساده و چند رده خاص گرافها

چند ویژگی ساده و چند رده خاص گرافها

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: رضا صباغی
احتمال مقدماتی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

احتمال مقدماتی

احتمال مقدماتی

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: محمد جواد نوری
چند ویژگی ساده و چند رده خاص گرافها |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

چند ویژگی ساده و چند رده خاص گرافها

چند ویژگی ساده و چند رده خاص گرافها

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: علی ایمانی
آشنایی با گراف ساده و مفهوم آن |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

آشنایی با گراف ساده و مفهوم آن

آشنایی با گراف ساده و مفهوم آن

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: مجید تیژری
اعداد اول، ب.م.م و ک.م.م |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

اعداد اول، ب.م.م و ک.م.م

اعداد اول، ب.م.م و ک.م.م

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: احمد نوروزی
درخت و ماتریس |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

درخت و ماتریس

درخت و ماتریس

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: احمد نوروزی
اعداد اول، ب.م.م و ک.م.م |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

اعداد اول، ب.م.م و ک.م.م

اعداد اول، ب.م.م و ک.م.م

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: محمد مشایخی
آشنایی با گراف ساده و مفهوم آن |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

آشنایی با گراف ساده و مفهوم آن

آشنایی با گراف ساده و مفهوم آن

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: احمد نوروزی
احتمال شرطی، قاعده بیز |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

احتمال شرطی، قاعده بیز

احتمال شرطی، قاعده بیز

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: محمد جواد نوری
اعداد اول، ب.م.م و ک.م.م |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

اعداد اول، ب.م.م و ک.م.م

اعداد اول، ب.م.م و ک.م.م

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: علی ایمانی
اعداد اول، ب.م.م و ک.م.م |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

اعداد اول، ب.م.م و ک.م.م

اعداد اول، ب.م.م و ک.م.م

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: محمد ارباب بهرامی
متغیرهای تصادفی و تابع جرم احتمال |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

متغیرهای تصادفی و تابع جرم احتمال

متغیرهای تصادفی و تابع جرم احتمال

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: محمد جواد نوری
بخش پذیری، الگوریتم تقسیم، مبنا |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

بخش پذیری، الگوریتم تقسیم، مبنا

بخش پذیری، الگوریتم تقسیم، مبنا

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: محمد ارباب بهرامی
احتمال شرطی، قاعده بیز |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

احتمال شرطی، قاعده بیز

احتمال شرطی، قاعده بیز

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: یغما کلانتریان
احتمال مقدماتی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

احتمال مقدماتی

احتمال مقدماتی

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: یغما کلانتریان
متغیرهای تصادفی و تابع جرم احتمال |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

متغیرهای تصادفی و تابع جرم احتمال

متغیرهای تصادفی و تابع جرم احتمال

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: احمد نوروزی
احتمال مقدماتی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

احتمال مقدماتی

احتمال مقدماتی

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: علی ایمانی
همنهشتی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

همنهشتی

همنهشتی

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: علی ایمانی
احتمال مقدماتی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

احتمال مقدماتی

احتمال مقدماتی

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: محمد مشایخی
احتمال مقدماتی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

احتمال مقدماتی

احتمال مقدماتی

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: احمد نوروزی
بخش پذیری، الگوریتم تقسیم، مبنا |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

بخش پذیری، الگوریتم تقسیم، مبنا

بخش پذیری، الگوریتم تقسیم، مبنا

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: علی ایمانی
احتمال شرطی، قاعده بیز |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

احتمال شرطی، قاعده بیز

احتمال شرطی، قاعده بیز

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: احمد نوروزی