1 کالا در لیست مقایسه
حرکت با شتاب ثابت |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

حرکت با شتاب ثابت

حرکت با شتاب ثابت

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: حجت اله نجفی
حرکت با شتاب ثابت |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

حرکت با شتاب ثابت

حرکت با شتاب ثابت

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: مجتبی بگلو
حرکت پرتابی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

حرکت پرتابی

حرکت پرتابی

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: فرزاد خوشوقت
سقوط آزاد |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

سقوط آزاد

سقوط آزاد

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: مجتبی بگلو
حرکت پرتابی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

حرکت پرتابی

حرکت پرتابی

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: حجت اله نجفی
حرکت با شتاب ثابت |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

حرکت با شتاب ثابت

حرکت با شتاب ثابت

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: سید مهدی نامنی
معرفی پارامترهای حرکت یک بعدی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

معرفی پارامترهای حرکت یک بعدی

معرفی پارامترهای حرکت یک بعدی

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: حجت اله نجفی
سقوط آزاد |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

سقوط آزاد

سقوط آزاد

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: سید مهدی نامنی
سقوط آزاد |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

سقوط آزاد

سقوط آزاد

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: حسام قاضی پور
معرفی پارامترهای حرکت دو بعدی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

معرفی پارامترهای حرکت دو بعدی

معرفی پارامترهای حرکت دو بعدی

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: فرزاد خوشوقت
حرکت با سرعت ثابت |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

حرکت با سرعت ثابت

حرکت با سرعت ثابت

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: حجت اله نجفی
سقوط آزاد |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

سقوط آزاد

سقوط آزاد

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: فرزاد خوشوقت
معرفی پارامترهای حرکت یک بعدی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

معرفی پارامترهای حرکت یک بعدی

معرفی پارامترهای حرکت یک بعدی

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: مجتبی بگلو
معرفی پارامترهای حرکت دو بعدی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

معرفی پارامترهای حرکت دو بعدی

معرفی پارامترهای حرکت دو بعدی

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: حسام قاضی پور
کاربرد قوانین نیوتون |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

کاربرد قوانین نیوتون

کاربرد قوانین نیوتون

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: فرزاد خوشوقت
دینامیک حرکت دایره ای یکنواخت |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

دینامیک حرکت دایره ای یکنواخت

دینامیک حرکت دایره ای یکنواخت

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: حجت اله نجفی
قانون‌های نیوتون |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

قانون‌های نیوتون

قانون‌های نیوتون

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: حجت اله نجفی
حرکت دایره‌ای |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

حرکت دایره‌ای

حرکت دایره‌ای

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: حجت اله نجفی
قانون‌های نیوتون |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

قانون‌های نیوتون

قانون‌های نیوتون

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: حسام قاضی پور
تکانه |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

تکانه

تکانه

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: فرزاد خوشوقت
کاربرد قوانین نیوتون |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

کاربرد قوانین نیوتون

کاربرد قوانین نیوتون

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: حسام قاضی پور
دینامیک حرکت دایره ای یکنواخت |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

دینامیک حرکت دایره ای یکنواخت

دینامیک حرکت دایره ای یکنواخت

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: سید مهدی نامنی
قانون‌های نیوتون |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

قانون‌های نیوتون

قانون‌های نیوتون

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: فرزاد خوشوقت
حرکت دایره ای یکنواخت |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

حرکت دایره ای یکنواخت

حرکت دایره ای یکنواخت

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: سید مهدی نامنی