نام دانشگاه علم وصنعت از اسامی زیبائی شکل گرفته که پیوند دانش را تولید تداعی می کند . 
این دانشگاه در ارائه مقالات علمی برای مجامع علمی داخلی و بین المللی و نشریات معتبر جهانی ، شرکت در مسابقات علمی بین المللی همچنین...


نمایش کامل مطلب