اگر دو اتم کلر به یکدیگر نزدیک شوند، ...

1⃣ هنگام تشکیل پیوند بین اتمهای کلر، اثر نیروهای جاذبه ای از مجموع نیروهای دافعه ای ذرات بیشتر است.

2⃣ پس از رسیدن به فاصله تعادلی، با نزدیکتر شدن دو اتم کلر به یکدیگر، نیروی جاذبه...


نمایش کامل مطلب