درس فیزیک به عنوان درسی مھم و کاربردی برای دانش‌آموزان کنکوری در رشته تجربی و رشته ریاضی فیزیک محسوب میشود؛ آمار رسمی سازمان سنجش نشان می دھد که بیش از ھشتاد و پنج درصد داوطلبان کنکور، فیزیک را زیر ده درصد می زنند و...


نمایش کامل مطلب