5- گرایش به خیر و نیکی : شناخت نیکی و گرایش به آن

شناخت بدی و بیزاری از آن

آیه: وَ نَفسٍ وَ ما سَوّاهاقسم به نفس (لوّامه) و سامان بخش آن (خدا)

فَألهَمَها فُجورَها وَ تَقواهاشناخت نیکی و بدی، گرایش به نیکی و بیزاری از بدی

متن:...


نمایش کامل مطلب